Nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo“:

Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo
LR korupcijoss prevencijos įstatymas
XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (lrs.lt)
VIII-371 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (lrs.lt)
Privalančių deklaruoti asmenų pareigų sąrašas 
Korupcijos prevencijos programos planas 2021-2023 
 Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021 m. 
Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo tvarka 2021 m
 Pareigybių, į kurias priimant asmenis, teikiamas prašymas STT pateikti apie juos informaciją 
 Atsakingi asmenys už antikorupcinės aplinkos kūrimą Konservatorijoje 
 REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL DOVANŲ IR PASLAUGŲ PRIĖMIMO APRIBOJIMŲ 

Atsakingas asmuo už antikorupcinį Konservatorijos darbuotojų švietimą ir informavimą, antikorupcinės aplinkos kūrimą, pranešimų, susijusių su korupcijos pasireiškimu administravimą – muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozaitienė,   mu.vedeja@klaipedoskonservatorija.lt

Kokiais būdais galima teikti pranešimus?

Kas gali teikti informaciją apie pažeidimus?

Darbuotojai, dirbantys konservatorijoje pagal darbo sutartis.

Kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus?

Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos:

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede.

Aktuali Pranešėjų apsaugos įstatymo redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS:

https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437

Infocentras | STT

Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos | STT

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje | STT

Interesų konfliktai ir jų valdymas | STT

Pranešėjų apsauga | STT

Antikorupcinės aplinkos kūrimas | STT

Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose | STT

Pasitikrinkite žinias | STT

SKAIDRU. O kaip elgtumeisi tu? (skaidrumoistorija.lt)

Skaidrumo galvosūkiai | STT

Korupcijos rizikų pristatymai | STT

Antikorupcinis švietimas – sveikatos apsauga (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – viešieji pirkimai (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – aplinkos apsauga (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – ES lėšų administravimas ir panaudojimas (STT) – YouTube

Skaidrūs viešieji pirkimai: misija (ne)įmanoma? – YouTube

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS VAIKAMS:

STT

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO MOKYMOSI SISTEMA | STT (skaidrumozenklelis.lt) Mokytojo TV: Antikorupcinio švietimo platforma mokiniams (emokykla.lt)

#grotelės už kyšį – YouTube

#grotelės už kyšį – YouTube

#grotelėsužkyšį – Daktaro istorija – YouTube