Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
 Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 
 Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
 Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 
  Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 
Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 
Mokinių išvykų, ekskursijų, turistinių žygių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 
 Koncertinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 
 Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 
Mokinių pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 
Konservatorijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 
Mokytojo keitimo tvarkos aprašas 
Vadovėlių priėmimo ir išdavimo tvarkos aprašas 
Muzikos instrumentų išdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašas