Radmila Misikova

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija bendradarbiauja su Lietuvos kultūros tarybos stipendininke Radmila Misikova, vykdant jos stipendijos „Orkestrų muzikos, orkestruočių kūrimas bei jų sklaida virtualioje orkestruočių bibliotekoje” (angl. “Composing music for the orchestras, making orchestrations of the music for the orchestras and creating free virtual library of orchestrations”) veiklas. Radmila yra sukūrusi laisvos prieigos virtualią muzikos platformą su QR kodu. Maloniai kviečiame dalintis.

Projektų administratorė Regina Baronienė

Šiemet konservatorija tapo akredituota mokykla ir gavo Erasmus+ akreditaciją. Todėl nuo birželio mėnesio pradedamas įgyvendinti naujas penkiolikos mėnesių mobilumų projektas. Projektas rengtas remiantis pagrindiniais mokyklos veiklos prioritetais 2021-2024-iems metams, konservatorijos strateginio plano tikslais ir poreikiais bei įstaigos veiklos analize. Todėl išsikelti du šio projekto uždaviniai: pirmas – gerinti gabių muzikai vaikų ugdymo kokybę bei jų mokymosi rezultatus taikant tarptautinėse veiklose įgytą patirtį, antras – tobulinti darbuotojų kompetencijas tarptautinėse veiklose

Šio projekto rėmuose pedagogai ir administracijos darbuotojai vyks į darbo stebėjimo vizitus tam, kad susipažintų su šiuolaikiškais metodais ir priemonėmis, mokymo ir mokymosi procesų organizavimu, užmegs tarptautinį bendradarbiavimą, semsis gerosios Lietuvos bei užsienio šalių patirties, tobulins kompetencijas, analizuos mokymosi pažangą ir rezultatus ir pan. 

Projekto dėka į mobilumus taip pat galės vykti mokiniai, kurie įgyvendins tarptautinius projektus su panašiomis Europos mokyklomis tam, kad pagerėtų jų mokymosi rezultatai, motyvacija mokytis, gerėtų mokyklos lankomumas ir pan. 

Erasmus+ akreditacijos projektai, ir konkrečiai šis projektas, prisidės prie konservatorijos ugdymo kokybės ir pažangumo gerinimo, tarptautiškumo strategijos įgyvendinimo – mokyklos veiklose bus taikomos parsivežtos inovacijos (po darbo stebėjimo vizitų), mokiniai mokysis projektinėse netradicinėse veiklose, tuo pačiu gerins pažangumą dėl naujų metodų taikymo bei dėl galimybės mokytis tarptautinėje aplinkoje (į mobilumus atrenkami aukštesnį pažangumą turintys mokiniai). Taip pat projektas prisidės prie konservatorijos vardo garsinimo – kas aktualu ieškant gabių muzikai vaikų – todėl mobilumo projektuose numatomos aktyvios viešinimo veiklos.